An tSeirbhís Náisiúnta Oidhreachta TógthaAg Tacú le‘hOidhreacht Thógtha na hÉireann agus á Cur Chun Cinn

Is léiriú thar a bheith luachmhar í ár nOidhreacht Thógtha ar nósanna agus luachanna ár staire, agus cuid bhunriachtanach de charachtar agus taitneamhacht láithreach ár gcathracha, ár mbailte, agus ár dtuath.  Áirítear léi, ní hamháin suaitheantais mhóra ailtireachta mar ardeaglaisí agus tithe móra tuaithe, ach freisin séadchomharthaí, troscán sráide stairiúil, agus gnáthfhoirgnimh réasúnta a chuireann an oiread sin leis an ómós áite atá againn.

Is é ról na Seirbhíse Náisiúnta Oidhreachta Tógtha, rannán de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, obair le húinéirí, lucht ceirde, gairmithe tógála, ENRanna, údaráis áitiúla, an Chomhairle Oidhreachta, agus comhlachtaí poiblí eile chun cinntiú go bhfuil meas ar ár n-oidhreacht thógtha, go gcosnaítear í, agus go n-oiriúnaítear í go cúramach, nuair is gá, ionas gur féidir leis na glúnta atá ag teacht taitneamh a bhaint as a carachtar agus a sainspéis.

Cuimsítear le hobair na Seirbhíse Náisiúnta Oidhreachta Tógtha raon leathan gníomhaíochtaí, lena n‑áirítear:

  • Ár n-oidhreacht thógtha a shainaithint, a thaifead, a mheas agus monatóireacht a dhéanamh uirthi trí Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta;
  • Tacaíocht airgeadais a sholáthar d’úinéirí ár n-oidhreachta tógtha trí Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha agus tríd an gCiste um Struchtúir Stairiúla;
  • Comhairle agus treoir a sholáthar d’úinéirí agus do ghairmithe caomhnaithe maidir leis an mbealach is fearr lenár n-oidhreacht thógtha a chaomhnú, a chothabháil, agus a athnuachan, agus a athléimneacht i gcoinne athrú aeráide a fheabhsú;
  • Tionscnaimh a sheachadadh chun meas ar ár n-oidhreacht thógtha agus an taitneamh a bhaintear aisti a fheabhsú;
  • Tacú le gairmithe caomhnaithe trí oiliúint agus treoir;
  • Obair le húdaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí stáit chun a chinntiú go gcomhtháthaítear caomhnú ár n-oidhreachta tógtha go cuí le pleanáil, beartas, agus cinntí infheistíochta.

Acmhainn shaibhir atá inár n-oidhreacht thógtha ar féidir léi taitneamhacht agus sult a sholáthar anois agus do na blianta atá le teacht.  Má bhainimid úsáid iomlán as an acmhainn sin, cabhrófar le hathnuachan ár gcathracha, ár mbailte, agus ár dtuath, agus cuirfear lenár spriocanna gníomhaithe ar son na haeráide tríd an ngá le tógáil nua neamhriachtanach a sheachaint.  Is é an aidhm atá ag an tSeirbhís Náisiúnta Oidhreachta  Tógtha ná comhghuaillíocht leathan páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile agus tacú leo chun a chinntiú go mbainfimid an leas iomlán as acmhainneacht shaibhir na hoidhreachta speisialta sin.