Comhairliúchán Poiblí maidir leis an Dréacht-Treoir le haghaidh Éifeachtúlacht Fuinnimh i bhFoirgnimh Thraidisiúnta

16 July 2021

Ó: An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Foilsithe ar an: 19 Iúil 2021
Glacfar le haighneachtaí ón: 19 Iúil 2021
Ní ghlacfar le haighneachtaí i ndiaidh an: 10 Meán Fómhair 2021

Chun an leagan Béarla a fheiceáil cliceáil anseo.

1. Cén fáth a bhfuil Comhairliúchán Poiblí á sheoladh againn?
2. Conas is féidir a bheith páirteach ann?
3. Doiciméid
4. Téarmaí agus coinníollacha
5. Céard a dhéanfaimid le do fhreagra?

Cén fáth a bhfuil Comhairliúchán Poiblí á sheoladh againn?

Tá an dréacht-treoir seo forbartha mar ghníomh de chuid Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019 (Gníomh 50d) chun treoir a fhorbairt maidir le hiarfheistiú foirgneamh traidisiúnta. Is é an aidhm atá leis an chomhairle agus na prionsabail atá sonraithe san fhoilseachán reatha mar chuid den tSraith Chomhairle ‘Éifeachtúlacht Fuinnimh i bhFoirgnimh Thraidisiúnta’ (An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2010) a nuashonrú agus a fhorbairt ar mhaithe le comhairle shoiléir agus stuama a chur ar úsáideoirí gairmiúla, cosúil le sonraitheoirí agus suiteálaithe, comhairle agus prionsabail a mbeidh go leor daoine éagsúla in ann tairbhe a bhaint astu.

Aidhm na Treorach

Faoi Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019 na hÉireann, ní mór 500,000 teach a iarfheistiú le Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF) coibhéis B2 nó coibhéis costas nó carbóin barrmhaith faoi 2030. Ní mór do gach foirgneamh san earnáil phoiblí, ar foirgnimh thraidisiúnta iad thart ar 15% acu, RFF B a bhaint amach faoi 2030, agus tá sé mar aidhm ag thart ar aon trian d’áitreabh tráchtála an sprioc chéanna a chomhlíonadh. Tá sé mar aidhm le Tonn Athchóiriúcháin an AE na rátaí bliantúla athchóirithe fuinnimh a dhúbailt ar a laghad as seo go ceann deich mbliana.

Cé go mbaineann tábhacht leis an mbéim atá á leagan ar iarfheistiú fuinnimh foirgneamh faoi láthair, ní mór meas a léiriú ar shláinte na bhfoirgneamh atá déanta ar bhealaí traidisiúnta, foirgnimh lena mbaineann luach oidhreachta cultúrtha. Chun na foirgnimh seo a uasghrádú chun an rátaí RFF riachtanacha a bhaint amach, nó chomh gar don rátáil sin agus is féidir, ní mór a saintréithe fisiciúla sonracha agus a bhfeidhmíocht a bhreithniú. Áirítear i measc na rioscaí a bhaineann le modhanna éifeachtúlachta fuinnimh a chur i bhfeidhm go míchuí i gcomhthéacs tógáil nua-aimseartha foirgneamh traidisiúnta, damáiste poitéinsiúil do charachtar an fhoirgnimh, creatlach an fhoirgnimh agus sláinte áititheoirí an fhoirgnimh.

Bunaithe ar nádúr stoc na bhfoirgneamh stairiúil, tá sé beartaithe gur treoir straitéiseach seachas treoir fhorordaitheach a bheidh ann. Is é an aidhm atá leis an treoir cur síos a dhéanamh agus, más cuí, léargas a thabhairt ar dhea-chleachtas, na torthaí éifeachtúlachta fuinnimh ba cheart a bheadh mar thoradh air seo, agus na prionsabail agus na próisis a bhunú ionas gur féidir breithniú ceart a dhéanamh ar na fachtóirí atá i gceist. Beidh an treoir seo infheidhme i ndáil le foirgnimh thraidisiúnta chónaithe agus neamhchónaithe.

Conas is féidir a bheith páirteach ann?

Cuir do chuid tuairimí in iúl dúinn trínár gceistneoir ar líne a fhreagairt atá le fáil anseo faoi dheireadh an lae ar an 10 Meán Fómhair 2021.

Doiciméid

Dréacht-Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh i bhFoirgnimh Thraidisiúnta
Féach

Ráiteas Príobháideachais – Comhairliúchán Poiblí maidir leis an Dréacht-Treoir le haghaidh Éifeachtúlacht Fuinnimh i bhFoirgnimh Thraidisiúnta
Íoslódáil

Téarmaí agus coinníollacha

Tá gach aighneacht agus tuairim curtha faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir iad a chur ar fáil faoi Acht um Shaoráil Faisnéise (ASF), 2014 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007- 2014. Tá aighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí chomh maith.

Níor cheart faisnéis phearsanta, rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de a áireamh i d’aighneacht agus glacfar leis gur féidir an fhaisnéis ar fad atá i d’aighneacht a chur ar fáil faoi Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Céard a dhéanfaimid le do fhreagra?

Tabhair faoi deara, go bhféadfaí na haighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, mura n-iarrtar a mhalairt. In aon chás, beidh gach aighneacht a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na reachtaíochta Cosanta Sonraí. Féach ar an Ráiteas Príobháideachais freisin.